Rodo

Informujemy, iż:    

 1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: „WISTAL” Czesław Wojtyla i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul Kopernika 1.    
 2. Dane kontaktowe administratora danych:
  1.   e-mail: rodo@wistal.com.pl,    
  2.   telefon: + 48 32 432 91 20,    
  3.   adres korespondencyjny (z dopiskiem na kopercie RODO):  ul. Kopernika 1, 58-100 Świdnica.
 3.  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
 1.    Zawarcia i następnie wykonania umów, lub przygotowania oferty handlowej na Państwa życzenie    
 2.    Realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora:   
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) oraz pkt f) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. [RODO] (Dz.U. UE L 2016. 119. 1) – niezbędność dla należytego wykonania umowy, podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą albo dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywana do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia umowy lub wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych, mogą być:   
 1. Administrator informuje, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich,  tj. państwa spoza Europejskiej Wspólnoty  Gospodarczej, w uzasadnionych przypadkach  i w zakresie, który dotyczy realizacji zawartej umowy.
 2. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu uprawnień, dostępnych jest na stronie: www.uodo.gov.pl                                                         

   Administrator